Üritused: 

November:

04.11.20 Õpilasesinduse istungid. 7.-9.klassid

12.11.20 Lastevanemate päev: registreerimislink https://forms.gle/4R5FrnJSoktuL1ej7

18.11.20 Õpilasesinduse istungid. 7.-9.klassid

26.11.20 Kodanikupäev. 4.-9.klassid

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus
02.11.2020
linnapea üldkäskkiri
number T-4-1/20/24

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses vajadusega võtta tarvitusele abinõusid koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks ja kaitsta linna teenistujate ning üritusel osalejate tervist

1.Isikukaitsevahendite (mask, visiir vm, edaspidi IKV) kasutamine tagatakse enam kui 20 osaleja korral:
1.1linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste (edaspidi koos asutused) siseruumides peetavatel avalikel üritustel;
1.2asutuste siseruumides peetavatel avalikel üritustel, kui asutus on andnud ruumi kasutusse.
2.Asutuse korraldataval üritusel (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) tagab ürituse korraldaja desovahendite olemasolu ning IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).
3.Siseruum antakse ürituse (konverents, koolitus, spordi- või meelelahutusüritus, nt teatrietendus, kontsert, mälumäng vm) korraldamiseks lepingu alusel kasutusse tingimusel, et ürituse korraldaja kohustub tagama desovahendite olemasolu ja IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta).
4.Asutusel tuleb ruumide kasutusse andmisel kirjalikult kokku leppida, et ürituse korraldaja järgib koroonaviirusega seoses kehtestatud riiklikke piiranguid, tagab üritusel desovahendite olemasolu ja IKV igale üritusel osalejale (tasu eest või tasuta) ning tagab, et kõik osalejad kasutavad IKV-d.
5.IKV-d ei ole vaja kasutada, kui ürituse olemuse, osaleja rolli (nt võistleja, esineja, sh näitleja või laulja) või inimese tervisest tingitud asjaolude tõttu ei ole see võimalik.
6.Asutusel tuleb lisada punktides 4-5 kirjeldatud tingimused linnavara kasutusse andmise üldtingimustesse (nt kodukorda) ja teha need ürituse korraldajale teatavaks.
7.Asutusel tuleb avaldada oma siseruumides korraldatavatel üritustel IKV-de kasutamise nõue oma veebilehel, sotsiaalmeedias ja muude kanalite kaudu.
8.Linna personaliteenistusel teha käskkiri teatavaks linna ametiasutustele ning avalikustada intranetis. 
9.Ametiasutusel teavitada käesolevast käskkirjast oma hallatavat asutust.
10.Käesoleva käskkirja punktis 1.1. nimetatud üritusega seotud nõudeid rakendatakse alates 2. novembrist 2020 ja punktis 1.2. nimetatud üritusega seotud tingimusi alates alates 9. novembrist 2020.
 
17.09.2020 juhis covid 19 haige lahikontaktsele est 1
 
17.09.2020 juhis covid 19 haige lahikontaktsele est 2
 
 
Üldine käitumiskord ja õppeprotsessi korraldus uutes tingimustes:
 
- Iga kooli töötaja ning õpilane tulevad kooli tervena (ei ole palaviku, köha jt haigestumistunnusi) ning rangelt järgivad hügieeni reegleid (sh käte desinfitseerimist)
- Õpetajal on õigus saata õpilane koju, kui lapsel esinevad esmased haigestumistunnused
- Kui õpilane saabub välisriigist, kus nakatunute arv on kõrge, läheb üle distantsõppele. Lapsevanem on kohustuslik teatama koolile, kui on kavas minna lapsega välisriiki.
 
Mõned muudatused:
- Esimesed klassid alustavad õppimisega kell 8.55
- Teised ja kolmandad klassid sisenevad kooli avariiväljapääsu uksest
- Söögivahetundide arv on suurenenud
8.40 - 2. klassid
8.40 - 3. klassid
9.30 - 1. klassid
9.45 - 4. klassid
10.30 - 5. klassid
10.50 - 6. klassid
10.50 - 7A. klass
10.50 - 7B. klass
11.40 - 7C. klass
11.40 - 7D. klass
11.40 - 8A. klass
11.40 - 8B. klass
11.55 - 8C. klass
11.55 - 9. klassid
- Kõik õpilased istuvad sööklas vaid klassi märgistatud laua taha
- Enne söömist pesevad õpilased käsi klassiruumis. Sööklasse lähevad vaid õpetajaga ettenähtud ajal.
- Движение из кабинетов в столовую будет проходить согласно планам эвакуации: по ближайшей к кабинету лестнице.
-Küsimuste korral pöörduda kriisikomisjoni poole (kodulehel on kontaktid olemas)

Lugupidamisega

 

 

118004212 3309961009042014 7301288360858953855 o

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku