Mai 

04.05 Loovtööde kaitsmine

09.05 PISA 2018 9. klassid

16.05 Tsemetöö 6. klassid eesti keel teise keelena

22.05 Tasemetöö 6. klassid matemaatika

24.05 Tasemetöö 3. klassid (eesti/vene keel)

29.05 Tasemetöö 3. klassid matemaatika

30.05 Tasemetöö 6. klassid vene keel

 

 

 

 

Tallinna Mahtra Põhikooli eesmärk 2017/2018.õppeaastaks:

arvestades tänapäevanõudeid õppekvaliteedile ja õpikeskkonnale muuta lähenemisviisi õppe-kasvatusprotsessile (MÕK)

 

 Tallinna Mahtra Põhikooli ülesanded 2017/2018.õppeaastaks:

1.Ainetevahelise lõimingu juurutamine (õpetajate vaheline koostöö planeerimisel, projektõpe, ühised tunnid, õppekäigud jne).

2.HEV õpilaste märkamine ja igakülgne abi.

3.Tervist edendava turvalise keskkonna kujundamine.

4.Sporditöö mitmekesistamine.

5.Digipädevuste arendamine (nii õpilased kui õpetajad), nutiseadmete eesmärgipärane kasutamine.

6.Koostöö ja pidev suhtlus lastevanematega.

7.Eneseanalüüsioskuse parendamine ning süsteemne tagasiside korjamine õpilastelt ja vanematelt.

8.Kogu koolipere üldtunnustatud kõlblus- ja esteetiliste põhimõtete järgimine.

 

Prioriteedid:

1.MÕK põhimõtete kasutamine õppeprotsessis.

2.EV 100.aastapäeva väärikas tähistamine.

3.Digipädevuste arendamine.

4.Turvalise keskkonna tagamine.

5.Sporditöö mitmekesistamine.

6.Koolipere üldtunnustatud kõlblus- ja esteetiliste põhimõtete järgimine.

7.Koostöö igal tasandil, eriline tähelepanu lastevanematele.

8.Kooli avatus.

Kooli kontaktandmed 

Tallinna Mahtra Põhikool
Mahtra 60 Tallinn 13812 Estonia
Telefon: (+372) 6 218 185
Faks: (+372) 6 218 184
Email: mahtra@mahtra.edu.ee

Kuidas meid leida? 

Meile saab sõita bussiga
N 35, 50, 56, 65, 67 peatus  Raadiku